Terminuotos sutartys

DK 67 str.

Tai tokia sutartis, kuri sudaroma tam tikram laikui ar tam tikrų darbo atlikimo laikui (toliau - Terminuota DS)

Kaip gali būti apibrėžtas terminas?

 • Iki tam tikros kalendorinės datos (pvz.: iki 2018-12-31)

 • tam tikrą dienų, savaičių, mėnesių ar metų kiekį (pvz.: trims mėnesiams)

 • iki tam tikros užduoties įvykdymo (pvz.: audito darbams atlikti)

 • ar tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo (pvz.: kito darbuotojo laikino nedarbingumo laikotarpiui)

Maksimalus terminas

2 metai

Išimtys:

 • Kai darbuotojas priimamas laikinai dirbti į laikinai nesančio darbuotojo darbo vietą;

 • 5 metų maksimalus terminas taikomas, jei sudaromos kelios terminuotos DS skirtingoms pareigoms atlikti su tuo pačiu asmeniu

Kaip skaičiuojamas 2 metų terminas?

 • Pagal vienos sutarties terminą arba

 • Pagal paeiliui einančių kelių terminuotų DS, kai jos sudarytos su tuo pačiu darbuotoju tai pačiai darbo funkcijai atlikti *

*Bet

tik, jei tokias sutartis skiria ne daugiau kaip 2 mėnesiai

Kada terminuota sutartis tampa neterminuota?

 • Kai darbo santykių buvimo laikotarpiu išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo apibrėžtas sutarties terminas;

 • Pažeidžiamas maksimalus terminas (išskyrus išimtį) ir darbo santykiai faktiškai tęsiasi daugiau kaip 1 darbo dieną po termino suėjimo

Apribojimas

Terminuotų DS nuolatinio pobūdžio darbams negali būti daugiau kaip 20 % visų darbdavio sudarytų darbo sutarčių skaičiaus

Įspėjimas apie sutarties pasibaigimą suėjus terminui

 • Jei darbuotojas dirba virš 1 m. >> ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas

 • Jei darbuotojas dirba virš 3 m. >> ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų

* Netaikoma jei darbuotojas dirba pagal kelias terminuotas DS skirtingoms funkcijoms

Pažeidus šią pareigą:

Darbdavys privalo sumokėti darbuotojui darbo užmokestį už kiekvieną termino pažeidimo dieną, BET ne daugiau kaip už 5 ar 10 darbo dienų

O jei darbuotojas pageidauja

nutraukti terminuotą DS, sudarytą vienam mėnesiui ar trumpiau?

Nėra aiškios taisyklės tokiais situacijai. Iš esmės, jei darbuotojui būtų nustatytas koks nors išbandymo laikotarpis, tuomet įspėti darbdavį apie sutarties nutraukimą reikėtų prieš 3 darbo dienas. Kitu atveju reikėtų tartis dėl sutarties nutraukimo šalių sutarimu. Kitaip gali tekti laukti, kol terminas pasibaigs.

Mokesčiai, Išmokos

 • Jeigu darbo santykiai pagal terminuotą DS tęsiasi ilgiau kaip 2 metus, tuomet darbo sutarčiai pasibaigus suėjus terminui, darbuotojui išmokama 1 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka

 • Socialinio draudimo tarifas darbuotojams dirbantiems pagal terminuotas DS yra 3,2 proc. (t.y. dvigubai didesnis nei kitiems darbuotojams)

Darbdavio pareigos

 • Pagal terminuotas DS dirbantiems darbuotojams negali būti sudaromos mažiau palankios darbo sąlygos negu darbuotojams, dirbantiems pagal neterminuotą DS ir atliekantiems tą pačią ar panašią pagal kvalifikaciją ar gebėjimus darbo funkciją

 • Darbuotojams, dirbantiems pagal terminuotą DS, darbdavys turi užtikrinti mokymą, kvalifikacijos tobulinimą, profesinį tobulėjimą ir karjerą (kaip ir kitiems darbuotojams)

 • Jeigu yra laisva darbo vieta, į kurią bus priimama dirbti pagal neterminuotą DS, darbdavys turi pasiūlyti užimti ją tokį patį ar panašų darbą dirbančiam ir nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančiam darbuotojui, kuris dirba pagal terminuotą DS. Jei yra keli tokie darbuotojai, darbdavys turi atsižvelgti į darbo santykių trukmę