Darbo taryba: garantijos ir kompetencija

Kaip žinia, įmonės, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau, privalo sudaryti darbo tarybą (toliau – DT), išskyrus, jei darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų, tuomet DT nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus DT įgaliojimus ir vykdo visas DT priskirtas funkcijas.

Kas yra darbo taryba ir ką ji veikia?

Darbo taryba

>>>

nepriklausomas darbuotojams atstovaujantis organas, veikiantis informavimo, konsultavimo ir kitose procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą. Jos pagrindinis tikslas – siekti, kad bendrieji darbuotojų interesai ir teisės būtų ginami kuo veiksmingiau.

Garantijos

 • DT nariai savo pareigas paprastai atlieka darbo metu

 • DT nariai jų pareigų vykdymo laikui atleidžiami nuo darbo bent 60 darbo val. per metus. Už šį laiką jiems paliekamas jų vidutinis darbo užmokestis

 • Darbdavys turi sudaryti sąlygas DT narių mokymui ir švietimui: bent 5 darbo dienas per metus, paliekant vidutinį darbo užmokestį ne mažiau kaip už dvi darbo dienas

 • DT nariai, be teritorinės Valstybinės darbo inspekcijos vadovo sutikimo, jų pareigų vykdymo metu ir 6 mėn. po kadencijos pabaigos negali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ir jų būtinosios darbo sutarties sąlygos negali būti pablogintos palyginti su sąlygomis buvusiomis iki jų išrinkimo DT nariais ar palyginti su kitų tos pačios kategorijos darbuotojų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis

Darbo taryba

ir

darbo sutarčių nutraukimas

Darbo taryba yra pasitelkiama ne visais darbo sutarčių nutraukimo atvejais, o tokiais, kai darbdavys gali atleisti darbuotojus, kai jų darbo funkcija tampa pertekline arba kai ketinama atleisti grupę darbuotojų:

 • Jei perteklinę darbo funkciją atlieka keli darbuotojai ir darbdavys atleidžia tik dalį iš jų, tuomet atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus patvirtina darbdavys, suderinęs su DT. Tokiu atveju atranką vykdo ir pasiūlymus dėl darbuotojų atleidimo teikia darbdavio sudaryta komisija, į kurią turi būti įtrauktas bent vienas DT narys

 • Prieš priimdamas sprendimą nutraukti darbo sutartį su grupe darbuotojų ar inicijuoti darbo sutarties nutraukimą, darbdavys privalo informuoti DT ir konsultuotis su ja dėl būsimo grupės darbuotojų atleidimo iš darbo padarinių sušvelninimo (perkvalifikavimo, perkėlimo į kitas darbo vietas, darbo laiko režimo pokyčių, didesnių, negu šiame kodekse numatytos, išeitinių išmokų, įspėjimo terminų pratęsimo, laisvo laiko darbo paieškoms ir kita) priemonių

Trumpai


Kokią informaciją darbdavys turi pateikti darbo tarybai?

 • Kartą per metus (iki balandžio 1 d.) pateikia informaciją apie: darbdavio būklę, galimus įmonės ir jos padalinių užimtumo pokyčius, įvykusius ir planuojamus personalo pokyčius, įvykusius darbo užmokesčio pokyčius ir numatomas jo tendencijas; viršvalandinio darbo laiko trukmę ir priežastis; ir pan.

 • Darbdavys turi informuoti DT ir su ja konsultuotis dėl tokių vidinių norminių aktų tvirtinimo kaip, pavyzdžiui, darbo tvarkos taisyklės, darbo apmokėjimo sistema, darbuotojų stebėsenos tvarka, taip pat informuoti dėl darbuotojų privataus gyvenimo apsaugą galinčių pažeisti priemonių nustatymo ir kitų klausimų, nustatytų Darbo kodekse.

 • Apie planuojamą grupės darbuotojų atleidimą darbdavys turi informuoti DT, su ja konsultuotis, pateikiant tokio atleidimo priežastis, bendrą ir atleidžiamų darbuotojų skaičių, atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus ir kitą svarbią informaciją.

 • Apie verslo ar jo dalies perdavimą ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai. Darbdavys turi konsultuotis su DT dėl tokio sprendimo priežasčių bei teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams, taip pat dėl numatytų priemonių galimiems padariniams išvengti arba jiems sušvelninti.

*

Išsamų klausimų sąrašą, išimtis ir kitą aktualią susijusią informaciją nustato darbo kodeksas

Darbo taryba papildomai gali reikalauti

 • Darbuotojų (išskyrus vadovų) nuasmenintų duomenų apie vidutinį darbo užmokestį pagal profesijų grupes ir lytį (jei profesijos grupėje yra virš 2 darbuotojų);

 • duomenų apie ne visą darbo laiką dirbančius darbuotojus; apie nuotolinio darbo, terminuotų darbo sutarčių, laikinojo darbo būkles įmonėje ir taip dirbančių asmenų skaičių, pareigybes ir pan. *

*Tokio informavimo svarba: kad DT įvertintų, ar darbdavys laikosi darbo kodekso, pavyzdžiui, tokio reikalavimo: „terminuotų darbo sutarčių nuolatinio pobūdžio darbams negali būti daugiau kaip 20 % visų darbdavio sudarytų darbo sutarčių skaičiaus.“

! Naudinga žinoti:

 • DT nariai skiriami 3 metų kadencijai.

 • DT nariais gali būti bet kurie pilnamečiai darbuotojai, kurie dirba įmonėje bent 6 mėn. (išskyrus atvejus, jei visi darbuotojai dirba trumpiau nei 6 mėn.);

 • Darbdavys ir jam atstovaujantys asmenys negali būti DT nariais.

 • DT sudaro: 3 nariai (įmonėje dirbant iki 100 darbuotojų), 5 nariai (jei įmonėje dirba 100 - 300 darbuotojų), 7 nariai (jei įmonėje dirba 300 - 500 darbuotojų), 9 nariai (jei įmonėje dirba 500 - 700 darbuotojų), 11 narių (jei įmonėje dirba virš 700 darbuotojų).

2017.12.12