Teisės būti pamirštam Google paieškos sistemoje teritorinė apimtis

Pagrindiniai ESTT sprendimo byloje C-507/17 aspektai (Google prieš CNIL)

Duomenų subjekto teisė, kad su juo susijusi informacija būtų pašalinta iš paieškos rezultatų

Iš principo duomenų subjekto teisė prašyti, kad tam tikra informacija nebūtų pateikiama plačiajai visuomenei, yra viršesnė tiek už paieškos sistemos eksploatuotojo ekonominį interesą, tiek už šios visuomenės interesą turėti prieigą prie šios informacijos, atlikus paiešką pagal asmenvardį.

Vis dėl to, priklausomai nuo aplinkybių (pvz. šio subjekto vaidmens viešajame gyvenime) visuomenės interesas pasiekti tokią informaciją nusvertų duomenų subjekto teisę į privatumą

Teisė būti pamirštam nėra absoliuti

BDAR 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga duomenų valdytojui ištrinti duomenų subjekto asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šioje dalyje nurodytų priežasčių, tačiau šio straipsnio 3 dalyje nustatyti atvejai, kai ši teisė gali būti neįgyvendinta, pavyzdžiui, naudojimasis teise į, be kita ko, interneto vartotojų informacijos laisvę.

BDAR taikymas, kai paieškos sistemos eksploatuotojas yra trečiojoje valstybėje

Paieškos sistemos eksploatuotojo veikla ir Sąjungoje esančio jo padalinio veikla iš tiesų yra neatsiejamai susijusios, nes su reklaminiais plotais susijusi veikla yra priemonė, kuria siekiama padaryti atitinkamą paieškos sistemą ekonomiškai pelningą, o ši sistema savo ruožtu yra šią veiklą leidžianti vykdyti priemonė, nes tame pačiame puslapyje kartu su rezultatų sąrašu rodoma su paieškos žodžiais siejama reklama.

Tai, jog tokią paieškos sistemą eksploatuoja trečiosios valstybės įmonė, negali lemti, kad asmens duomenų tvarkymui, kuris atliekamas siekiant užtikrinti tokios paieškos sistemos veikimą tokių duomenų valdytojo padaliniui vykdant reklaminę ir komercinę veiklą valstybės narės teritorijoje, nebūtų taikomos BDAR numatytos pareigos ir garantijos.

Globaliame pasaulyje interneto vartotojų, kurie yra už ES ribų, prieiga prie nuorodos į informaciją apie asmenį, kurio interesų centras yra ES, gali turėti tokiam asmeniui tiesioginį ir didelį poveikį pačios ES viduje

Teisės būti pamirštam teritorinė apimtis

Siekiant užtikrinti vienodą ir aukštą apsaugos lygį visoje ES ir pašalinti asmens duomenų judėjimo ES kliūtis, nuorodų paieškos sistemose pašalinimas iš principo turėtų apimti visas valstybes nares.

Vis dėlto būtina duomenų subjekto teises į privataus gyvenimo gerbimą ir į asmens duomenų apsaugą suderinti su visų valstybių narių visuomenių interesu turėti prieigą prie nurodytos informacijos.

Įgyvendinant teisę būti pamirštam, nuorodos į informaciją apie asmenį turi būti pašalinamos tik iš tų paieškos sistemos versijų, kurios apima valstybes nares

Papildomai

Jei būtina, toks duomenų valdytojas turi imtis priemonių, kurios leidžia veiksmingai užtikrinti, kad interneto vartotojams, atliekantiems paiešką pagal duomenų subjekto asmenvardį vienoje iš valstybių narių, būtų užkirstas kelias naudojantis tokios paieškos rezultatų sąrašu turėti prieigą prie nuorodų, dėl kurių pateiktas prašymas jas pašalinti, arba jie bent jau būtų nuo to labai atgrasomi.