Prekių ženklų panašumo vertinimas

Norint įregistruoti sukurtą prekės ženklą (toliau - ženklas), būtina įvertinti, ar nėra įregistruotas toks pats ar artimas ženklas ir jam nėra galiojančios apsaugos, o taip pat ar ženklas turi skiriamąjį požymį, kt., t. y., ar Jūsų pasirinktą ženklą tikrai galima registruoti.

Ženklo tapatumo ar panašumo vertinimo reikšmė

Įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra tapatus įregistruotam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asocijavimą su įregistruotu ženklu.

Prekių ženklų įstatymas (toliau - PŽĮ), 38 str. 1 d. 2 p.

Ką konkrečiai galima uždrausti?

PŽĮ 38 str. 2 d.


  1. Tokiu žymeniu žymėti prekes / jų pakuotę

  2. Siūlyti tokiu žymeniu pažymėtas prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti, nuomoti, skolinti ar kitaip jomis disponuoti, taip pat siūlyti bei teikti juo pažymėtas paslaugas

  3. Importuoti / eksportuoti tokiu žymeniu pažymėtas prekes

  4. Naudoti tokį žymenį komercinės veiklos dokumentuose / reklamoje;

  5. Gaminti tokį žymenį / laikyti jo pavyzdžius turint tikslą atlikti bet kuriuos aukščiau nurodytus veiksmus

Kokios gali būti ženklų rūšys?

Dažniausiai prekių ženklai asocijuojasi su trimis pagrindinėmis jų rūšimis:

 • žodiniu prekės ženklu (pavyzdžiui, Just do it ar Sony)

 • vaizdiniu prekės ženklu (pavyzdžiui, Twitter ar Apple)

 • kombinuotu prekės ženklu, kai jį sudaro abu aukščiau nurodyti elementai (pavyzdžiui, NASA ar Vytautas)

Tačiau registruoti gali ir kitus objektus (kvapą, garsą, formą, spalvas, kt.). Žiūrėti prekės ženklų rūšių sąrašą , taip pat gali rasti kelis jų pavyzdžius >>

Kokios gali būti tapatumo / panašumo vertinimo rūšys?

"Žymenys lyginami laikantis šių pagrindinių taisyklių: suklaidinimo galimybė turi būti vertinama žymenų vizualinio, fonetinio ir semantinio panašumo aspektais, atsižvelgiant į skiriamuosius ir dominuojančius žymenų komponentus, siekiant nustatyti bendrą jų sukuriamą įspūdį vidutiniam vartotojui. Vertinant žymenų panašumą turi būti atsižvelgiamam į tai, kad vartotojas paprastai neturi galimybės lyginti konkuruojančius žymenis, o išvadą dėl jų panašumo ar skirtingumo daro pagal bendrą jo atmintyje išlikusį įspūdį"

(pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) nutartys Nr. 3K-3-264-969/2016 ar 3K-3-57-611/2016 ).

Ženklo tapatumo / panašumo vertinimo kriterijų reikšmė ir lemiantys veiksniai

Valstybinio patentų biuro metodiniai nurodymai dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo (toliau - Metodiniai nurodymai)

Vizualinis panašumas

grafiniai ženklo panašumai, t.y. panaši jų matoma išraiška

Kadangi vizualiniai (grafiniai) panašumų esmė paprastai klausimų nekelia, paminėsime tik ženklų panašumą šiame kontekste lemia:

 • Bendras regimasis įspūdis

 • Raidžių išdėstymas vienas kitos atžvilgiu

 • Šriftas, grafinis užrašymas, atsižvelgiant į raidžių rūšį (tarkim spausdintos / rašytinės, didžiosios / mažosios, kt.)

 • Spalvų gama

 • Abėcėlė, kurios raidėmis užrašyta

Pavyzdys


Jei ženklai parašyti neįprastomis raidėmis / ypatingu šriftu, tokie ženklai tikrinami kaip žodiniai ir vaizdiniai, ir jų panašumas priklauso nuo juos sudarančių elementų stiprumo.
Stipriam prekės ženklui neturės reikšmės grafinis užrašymas.
Metodiniai nurodymai, 3.1.1.B punktas

Fonetinis panašumas

keli ženklai panašiai skamba juos tariant

Fonetinis panašumas įdomus tuo, kad iš esmės žodžiai gali būti skirtingi, tačiau juos tariant gali skambėti labai panašiai ir atitinkamai gali nesunkiai suklaidinti vartotoją, taip pat tokiu atveju gali būti ir žodžiai, kurie vienas nuo kito skiriasi vos viena ar keliomis raidėmis. Fonetinį panašumą lemia:

  • žodžio (ženklo) ilgis / skiemenų skaičius ženkle

  • artimi / sutampantys garsai (raidės, skiemenys), jų vieta ženkle;

  • panašiai tariamų raidžių ir skiemenų išdėstymas vienas kito atžvilgiu;

  • vieno ženklo įsiterpimas į kitą ženklą;

  • sutampančių ženklų dalių pobūdis;

  • artimos balsės ir priebalsiai arba kirtis.

Pavyzdžiai


Ekotakas - Ekotekas: tapatumui susilpninti nepakanka tikimybės, kad jie gali būti skirtingai kirčiuojami, kai 1 ir 3 skiemuo yra fonetiškai vienodi, o 2 prasideda ta pačia raide (LAT, Nr. e3K-3-84-469/2017)
Colper - Conter nėra savaime panašūs, bet, tuomet, kai pridedamas elementas 'DERM', jie jau tampa panašiais: Colperderm - Conterderm (Metodiniai nurodymai, 3.1.2.A)

Semantinis panašumas

tai kelių ženklų prasminiai panašumai

Semantiniai (prasminiai) panašumai yra sudėtingesni:

 • toks panašumas gali atsirasti dėl žodžių prasmės panašumo arba priešingumo (pavyzdžiui, I‘m lovin‘ it - I‘m hatin‘ it)

 • taip pat kai sutampa vienas iš ženklo elementų, turintis skirtingą prasmę, tačiau esantis pagrindiniu ženklo elementu (pavyzdžiui, MASTER - MAESTRO)

Metodinių nurodymų, 3.1.3 p.


Pavyzdys


Ekotakas - Ekotekas: elementas 'takas' turi semantinę prasmę, o 'tekas' - ne, tačiau žodis 'takas' neinformuoja apie juo žymimų prekių ar paslaugų rūšį, tad jo buvimas ženkle savaime nesilpnina vartotojui daromo įspūdžio dėl šių ženklų panašumo (LAT, byla Nr. e3K-3-84-469/2017)

Stiprus / Silpnas elementas?

Metodiniai nurodymai

Vertinant prekės ženklo panašumą, galintį klaidinti vartotojus, neretai sutinkami ir stipraus ar silpno elementų ženkle vertinimai:

 • Stipriems elementams yra būdingas originalumas bei skambesio savitumas. Sutapus stipriems elementams, ženklai dažniausiai būna panašūs. Be to, ženklų panašumas priklauso nuo to, ar žodis turi prasmę, ar yra dirbtinis (Dažniausiai ženklai su prasminiais žodžiais, lyginant juos su dirbtiniais, yra stiprūs ženklai)

 • Silpni elementai paprastai yra raidžių deriniai, pasikartojantys skirtingų savininkų prekių ženkluose (dažniausiai dirbtinai sudarytuose ženkluose) ir dėl to praradę skiriamąją galią

Silpni elementai


oi, -cilin, -micin, -lan, -tron, -pol, -matik ir t.t., taip pat gali būti medžiagų bei organizmo dalių sutrumpinti pavadinimai bei daug kitų žodžių, kurie dėl daugkartinio naudojimo ženkluose visiškai prarado skiriamąsias funkcijas, pavyzdžiui, kard, karb, dent, system, tęst, auto, inter, club ir t.t.Metodiniai nurodymai

Prieš pateikdami registruoti prekės ženklą, būtinai įvertinkite galimą jo užprotestavimo riziką, siekiant įvertinti, ar dėl ženklo registracijos galite turėti rūpesčių patentų biure / teisme arba kreipkitės pagalbos į mus.