Prekių ženklai: žinotina informacija

Norite apsaugoti Jums sukurtą ir Jūsų naudojamą prekės ženklą? Vienas iš būdų – įregistruoti jį Lietuvos patentų biure, suteikiant prekės ženklui 10 metų apsaugą. Būtent apie šią registraciją šiek plačiau ir pakalbėsime.

Kas yra prekės ženklas?

Prekių ženklų įstatymas, 2 str. 1 d. (toliau - PŽĮ)

Tai bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai.

Kas gali sudaryti prekės ženklą?

PŽĮ 5 str.
 • Žodžiai, asmenų pavardės, vardai, meniniai pseudonimai, juridinių asmenų pavadinimai, šūkiai

 • Raidės, skaitmenys

 • Piešiniai, emblemos

 • Erdvinės formos (gaminių išorinis vaizdas, jų pakuotės ar talpyklos)

 • Spalvos ar spalvų derinys, jų kompozicijos

 • Bet koks aukščiau paminėtų žymenų derinys

Prekės ženklo apsauga: kodėl tai svarbu?

 • Teisė į prekių ženklą yra nuosavybė

 • Nuosavybę saugo Konstitucija (23 str.)

Prekių ženklo registracija sudaro galimybę užtikrinti, kad Jums sukurtas ir Jūsų naudojamas prekės ženklas ar ženklas, klaidinančiai panašus į Jūsų, nebus naudojamas kitų asmenų veikloje, negavus Jūsų sutikimo (toje teritorijoje, kur jis įregistruotas)

"Konstitucija 23 str.Nuosavybė neliečiama.Nuosavybės teises saugo įstatymai.Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama."

Ar Jūsų prekės ženklas gali būti įregistruotas?

Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai (pvz.)

 • Nesudaro ženklo pagal aukščiau nurodytus žymenis

 • Neturi skiriamojo požymio arba yra bendrinis žodis

 • Žymi prekių rūšį, kiekį, paskirtį, pagaminimo laiką ar kitas prekių ar paslaugų charakteristikas

 • Gali suklaidinti visuomenę dėl paslaugų, prekių rūšies

 • Prieštarauja moralei, viešajai tvarkai, žmoniškumo principams

 • Yra sudarytas iš LR trumpojo pavadinimo, herbo, vėliavos ar pan., jei nėra leidimo naudoti juos ženkle, kt.

Santykiniai atsisakymo registruoti pagrindai (pvz.)

 • Yra tapatus jau įregistruotam / pateiktam registravimui prekės ženklui arba plačiai žinomam prekės ženklui

 • Klaidinančiai panašus į kitą jau įregistruotą / pateiktą registravimui prekės ženklą arba plačiai žinomam prekės ženklui

 • Yra tapatus saugomam pramoniniam dizainui / kitam pramoninės nuosavybės objektui, autorių teisių saugomam literatūros, mokslo, meno kūriniui, žinomo asmens pavardei ar vardui, meniniam pseudonimui ar kito asmens portretui arba yra klaidinamai į jį panašus, išskyrus atvejus, kai šių teisių savininkas ar jo teisių perėmėjas yra davęs sutikimą ar pan.

!

Ženklo apsauga galioja 10 metų

Ji gali būti pratęsiama visa apimtimi / daliai prekių ar paslaugų neribotą kiekį kartų, tačiau kiekvieną kartą ne ilgiau kaip 10 metų.

Kokias teises turi įregistruoto ženklo savininkas?

www.vpb.lt
 • Uždrausti naudoti tapatų ar klaidinamai panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms / paslaugoms (įregistruoti prekės ženklą)

 • Drausti ženklo savininko teises pažeidžiančių prekių importą / eksportą (skaityti >> )

 • Protestuoti prekės ženklo registraciją per 3 mėn. nuo įregistruoto ženklo paskelbimo Valstybinio patentų biuro (toliau - VPB) biuletenyje

 • Kreiptis į institucijas dėl Jūsų, kaip ženklo savininko, teisių pažeidimo civiline, baudžiamąja ir administracine tvarka

Protestas: jo pateikimas ir nagrinėjimas

 • Protestą galima per 3 mėn. nuo jo paskelbimo VPB biuletenyje

 • Protestas: motyvuotas ir rašytinis (esant absoliutiems ar santykiniams prekės ženklo neregistravimo pagrindams)

 • Protesto atitikimo teisės aktų reikalavimams vertinimas ir protesto pateikimas užprotestuoto prekės ženklo savininkui / atstovui

 • Per 3 mėn. užprotestuoto prekės ženklo savininkas / atstovas pateikia atsakymą į protestą

 • Apeliacinis skyrius priima sprendimą: protestą patenkinti ir ženklo registraciją pripažinti negaliojančia arba atmesti protestą

 • Apeliacinio skyriaus sprendimas per 6 mėn. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui

Jei protestas nepateiktas, VPB išduoda prekės ženklo registracijos liudijimą

Kada gali būti išregistruotas prekės ženklas?

PŽĮ 24 str. / Prekių ženklų registro nuostatai, 31 p.
  • Užprotestuoto prekės ženklo registracija pripažįstama negaliojančia

  • Prekės ženklo registracijos galiojimo terminas nepratęsiamas

  • Teismo sprendimu ženklo registracija pripažįstama negaliojančia ar panaikinama

  • Prekės ženklo savininkas prašo išregistruoti ženklą


Reikalinga pagalba atliekant prekės ženklo vertinimą dėl tapatumo ar panašumo su kitais prekių ženklais o gal pagalba įregistruojant prekės ženklą Lietuvoje arba Europos Sąjungoje? Kreipkitės!